VIZITA STUDIMORE NË BUDAPEST

Partners Kosova në kuader të projektit TWESOP, në bashkepunim me Partners Hungary ka organizuar vizitën studimore në Budapest me përfaqësues te OSHQ dhe zyrtarë komunal të Komunave Viti, Obiliq dhe Fushë Kosovë. Gjatë kesaj vizite pjesëmarrësit janë takuar me Anëtar të Parlamentit të Hungarise, përfaqesues të Qeverisies Lokale, OJQ, Media etj për të shkëmbyer përvojat në fushën e Barazisë Gjinorë.

Ky projekt është i financuar nga Bashkimi Europian të menaxhuar nga Zyre e EU-s në Kosovë.