RRJETËZIMI

Rrjetëzimi do të jetë metoda kryesore që do të përdoret në kuadër të Projektit TWESOP. Kjo metodë do të zbatohet kryesisht përmes Grupeve për Barazisë Gjinore (GBG) që do të shihen në publik si aktor kyç i realizimit të aktiviteteve të projektit pasi qe projekti do te ofroj forcimin e kapaciteteve komunalë dhe lokalë në qasjen perfshirese gjinore duke siguruar informacion mbi zbatimin praktik të metodave të reja përfshirjes gjinore, dhe ne Komunen e Vitisë. OJQ Legjenda si njera nga OJQ-të e para ne Kosove, eshte nje akter shume I rendesishem per bashkepunim ne nivelin local, andaj projekti TWESOP do bashkepunoj ngusht me perfaqesuesen e OJQ Legjenda, Znj. Abide Osmani ne themelimin e rrjetit per avokimin per qeshje gjinore ne komunen e Vitisë