RAPORTI I VLERESIMIT

Punimet e dërguara si Analiza dhe rekomandime – “Politikat për barazinë dhe gjithpërfshirjen gjinore në bazë të dispozitave të reja ligjore”

Partners-Kosova, në kuadër të projektit: “Transformimi i Mundësive Ekonomike dhe Sociale të Grave në Praktikë” (TWESOP), projekt i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i menaxhuar nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë me daten 17.07.2018 ka hap thirrjen për dorëzimin e punimeve ne fushën “ Analiza dhe rekomandime – “Politikat për barazinë dhe gjithë përfshirjen gjinore në bazë të dispozitave të reja ligjore” dhe si rrjedhoj deri ne afatin e përcaktuar ne thirrje te publikuar ne faqen e projektit TWESOP (www.twesop.partnerskosova.org ) janë dorëzuar 5 punime me baze analitike te cilat I prezantohen panelit për vlerësim.

Punimet e pranuara: 5 TOTAL ku nga 5 punimet e pranuara, 4 kane qene te hartuara nga një autor, dhe 1 punim nga 2 bashkautorë

Kriteret e vlerësimit: Vlerësimi është bërë duke u Bazuar në Qëllimin, Objektiven, Fokusin e punimeve dhe Temat e shtjelluara. Secili punim është vlerësuar me notën nga 1-10, dhe ato punime te cilat kane marrë piket maximale janë përzgjedhur si punimet fituese te kësaj thirrjeje.

Procesi i vlerësimit:  Punimet janë vlerësuar nga anëtaret e komisionit ne mënyre individuale ku secili anëtar i komisionit ka dhëne vlerësimin individual ne secilin punim, pastaj me datën 01.10.2018, këta anëtar janë mbledhur te gjithë dhe secili individualisht ka arsyetuar vlerësimin e tij/saj.

Paneli dhe data e vlerësimit:   Andaj sot me datën 01.10.2018 paneli I përbëre prej 7 anëtareve (te listuar me poshtë) kane vlerësuar punimet me piket  si ne vijim:

# Autori Emri i punimit Piket e grumbulluara
1 Donjeta Morina Implementing Gender Responsive Budgeting at the Local Level in Kosovo 45
2 Elmir Tarani & Klodiana Zeka Politikat për Barazinë dhe Gjithëpërfshirjen Gjinore Në Bazë të Dispozitave të Reja Ligjore 51
3 Furtuna Sheremeti Gra e Burra – Bashkë për Gratë 54
4 Nora Ahmetaj The Struggle of Women Trying to be Equal to Men in Kosovo 61
5 Fjolla Vukshinaj Politikat për Barazi dhe Gjithë-përfshirjen Gjinore ne Baze te Dispozitave te Reja Gjinore 65.5

 

Dhe ne baze të pikëve të mbledhura paneli përzgjedhë këto tri punime me piket maximale:

  1. Fjolla Vukshinaj me 65.5 pikë
  2. Nora Ahmetaj me 61 pikë
  3. Furtuna Sheremeti me 54 pikë

Aprovuar nga Paneli :

# ANËTARI I PANELIT POZITA
1 SHUKRIJE GASHI Drejtoreshe Ekzekutive e Partners Kosova
2 LINDITA DERVISHOLLI Zyrtare për Barazi Gjinore, Komuna Fushe Kosovë
3 IBADETE HYSENI Zyrtare për Barazi Gjinore, Komuna Viti
4 GANIMETE ALIU Zyrtare për Barazi Gjinore, Komuna Obiliq
5 NURIJE FAZLIU Drejtoresh e Administratës, Komuna Fushe Kosovë
6 LUMNIJE ZUKA Certifikuese e buxhetit, Drejtoria për Buxhet dhe Financa, Komuna Viti
7 FLORENT HAJRIZI Udhëheqës i projektit  TWESOP