STUDIMI KRAHASUES

Stafi i projektit TWESOP pas një pune disa mujore në bashkëpunim te ngushte me Experten Gjinore  Elena Gutovska ka arrite te publikoj librin e pare me përmbledhje dhe analize krahasuese te dokumenteve ligjore mes Kosovës dhe Sllovenisë, Sllovakisë, Suedisë, dhe Italisë. Ky dokument përmban një mori analizash krahasuese dhe nxjerr rekomandimet e veta rreth fushave te ndryshme.
Ky publikim është pjesë e projektit “Transformimi i Mundësive Ekonomike dhe Sociale të Grave në Praktikë” të zbatuar nga Partners Center for Conflict Management,  Projekt i financuar nga BE i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë i zbatuar në Viti, Obiliq dhe Fushë Kosovë dhe në asnjë mënyrë nuk  pasqyron pikëpamjet e Bashkimit Evropian.”

Publikimin mundeni ta shkarkoni ne linkun me poshtë :

https://www.dropbox.com/sh/ce3sqetxr2bwh90/AAAO8MgArZIfaywYzBzsYT-Sa?dl=0