Grupi per Barazi Gjinore

Në kuader to Projektit “ Transformimi i Mundësive Ekonomike dhe Sociale të Grave në Praktikë – TWESOP, PK ka formuar Grupin për Barazi Gjinore që përbehet nga zyrtare kyç nga drejtoritë të ndryshme komunale si Administrata, Financat, Arsimi, Shëndetësia etj, puna e të cilëve ndërlidhet me punën e Zyrtareve për Barazi Gjinore, respektivisht Planifikimin dhe Buxhetimin Gjinor nëpër Komuna, duke përfshire edhe përfaqësuesit e Shoqërisë Civile nga gjitha lokacionet e projektit. TWESOP bashkëpunon ngushtë me të gjithë akterët me rendësi vaçant nga gjithë sektorët për të kontribuar ne avancimin e barazisë gjinore nëpër komunat Fushë Kosovë, Obiliq dhe Viti.

Projekti Transformimi i mundësive ekonomike dhe sociale të Grave në Praktikë eshte i implementuar nga Partners Kosova, Projekt i financuar nga Bashkimi Evropian,i menaxhuar nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë