GJETJA E FAKTEVE – OBILIQ

Çdo komune e ka specifikat e veta, andaj Partners Kosova në bashkëpunim me Experten Gjinore, Znj.Elena Gutovska është duke përpiluar dokumentin që ka për qellim analizimin e pengesave që Zyrtaret për barazi Gjinore hasin në punën e tyre të përditshme. Bashkëpunimi me Zyrtare komunal nga komuna e Obiliqit është duke u thelluar gjithnjë duke jap një kontributin te madhe ne zbatimin e aktiviteteve te projekti TWESOP të implementuar nga PK dhe Financuar nga Bashkimi Evropian dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian ne Kosove.