BASHKËPUNIMI ME KOMUNËN E VITISË

Komuna e Vitisë është njera ndër lokacionet me atraktive në Kosovë dhe që Partners Kosova pothuajse vazhdimisht ka implementuar projekte në këtë komune dhe gjithenje kemi hasur në bashkepunim me gjithë akteret me rëndesi nga kjo komune, dhe si pjesë e partneritetit në rritje, Partnerët Kosova është duke punuar ngushtë me Zyrtarët Barazi Gjinorë (ZBGj) nga lokacionet e projektit TWESOP me qëllim të zbatimit të aktiviteteve në nivel lokal që do të plotësojnë nevojat e komuniteteve lokale. Ky sukses është gjithashtu pjesë e kontributit të madh të njerëzve të zellshëm që kontribuojnë në projekt si znj. Ibadete Hyseni – ZBGj nga Komuna e Vitisë. Falënderojmë znj. Hyseni për gatishmërinë dhe mbështetjen e ofruar ekipit të projektit TWESOP në krijimin e themeleve te sigurta për zbatimin e qëndrueshëm të aktiviteteve të projektit përgjatë 28 muajt e ardhshëm.