Partners Kosova, ka organizuar konferencën një-ditore përmbyllëse ”Gjithpërfshirja dhe barazia gjinore: të gjeturat, të arriturat, sfidat dhe mundësitë”, aktivitet i projektit 28 mujor: “Transformimi i Mundësive Ekonomike dhe Sociale të Grave në Praktikë”/TWESOP, të financuar nga BE, Zyra në Prishtinë. Partners Kosova, këtë projekt e...

Video synon të mbështesë barazinë gjinore nëpërmjet prezantimit të konceptit të përfshirjes gjinore. Kjo video e projektit fokusohet në ofrimin e zgjidhjeve kyçe të politikave mbi përfshirjen gjinore, bazuar në legjislacionin e ri gjinor, si dhe organizimin e ngjarjeve të avokimit për të promovuar mundësitë...

Partners Kosova, në kuadër të projektit: “Transformimi i Mundësive Ekonomike dhe Sociale të Grave në Praktikë” (TWESOP), projekt i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i menaxhuar nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Qëllimi I thirrjes ishte Nxitja e interesimit të ekspertëve, studiuesve, njohësve, praktikantëve dhe...

Marrëveshja për publikim Në kuadër të projektit TWESOP të financuar nga Bashkimi Europian te menaxhuar nga zyra e Bashkimit Europian ne Kosove, Tri fitueset e çmimit të ndarë për shkrimet e tyre në kuadër të thirrjës për dorëzimin e “Dokumentin e politikave’ të shpallur në...

Punimet e dërguara si Analiza dhe rekomandime - “Politikat për barazinë dhe gjithpërfshirjen gjinore në bazë të dispozitave të reja ligjore” Partners-Kosova, në kuadër të projektit: “Transformimi i Mundësive Ekonomike dhe Sociale të Grave në Praktikë” (TWESOP), projekt i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i menaxhuar...

td { border:1px solid !important; } body { font-family: 'Raleway', sans-serif !important; color:#000; } Partners-Kosova, në kuadër të projektit: “Transformimi i Mundësive Ekonomike dhe Sociale të Grave në Praktikë” (TWESOP), projekt i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i menaxhuar nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, hap këtë: THIRRJE PËR APLIKIM Punim: Analiza...

Partners Kosova në kuader të projektit TWESOP, në bashkepunim me Partners Hungary ka organizuar vizitën studimore në Budapest me përfaqësues te OSHQ dhe zyrtarë komunal të Komunave Viti, Obiliq dhe Fushë Kosovë. Gjatë kesaj vizite pjesëmarrësit janë takuar me Anëtar të Parlamentit të Hungarise, përfaqesues...

Trajnimi për Pershirja dhe Integrimin gjinor ndihmon në tejkalimin e boshllëqeve gjinore. Efikasiteti i trajnimit të barazisë gjinore lidhet me rezultatet transformuese të tij. Mesimet e nxjerrura nga keto trajnime do të shërbejnë si mjet për të bërë transformimin individual dhe kolektiv drejt barazisë gjinore...

Në kuader to Projektit “ Transformimi i Mundësive Ekonomike dhe Sociale të Grave në Praktikë - TWESOP, PK ka formuar Grupin për Barazi Gjinore që përbehet nga zyrtare kyç nga drejtoritë të ndryshme komunale si Administrata, Financat, Arsimi, Shëndetësia etj, puna e të cilëve...

Në vazhdën e takimeve për draftimin e Dokumentit faktmbledhës që pasqyron gjendjen reale të Barazisë Gjinore nëpër disa komuna të Kosovës, Drejtoresha e PK, Znj. Shukrije Gashi dhe Menaxheri i projektit Z. Florent Hajrizi u takuan me Kryetarin e Komunës Vitisë Z. Sokol Haliti dhe...