Aktivitetet

Aktivitetet e këtij projektit TWESOP janë te ndara ne 4 pako te punës:

Pakoja e punës 1. Vlerësimi i ndikimit nga legjislacioni gjinor

1.1 Studim krahasues për barazinë gjinore dhe mundësitë e barabarta në BE, rajon dhe në Kosovë

1.2 Takime koordinuese për gjetjen e fakteve në komunat e synuara rreth përfshirjes  dhe të barazisë gjinore

1.3 Hartimi i një udhëzuesi për përfshirjen gjinore për komunat përkatëse

Rezultatet e pritshme të Pakos së Punës 1: Ndikimi i vlerësuar i legjislacionit gjinor, politikat dhe programet gjinore të Kosovës për gratë dhe burrat

Rezultati i parë do të jetë analiza e potencialit për aplikimin e legjislacionit gjinor në krahasim me atë të rajonit dhe BE-së dhe përcaktimin e situatës aktuale lidhur me gjininë në lokacionet e projektit, me fokus në pjesëmarrjen e grave në arsim dhe në punësim. Si rezultat kryesor do të jetë edhe publikimi i udhërrëfyesit për përfshirjen gjinore për komunat ku zbatohet projekti.

Pakoja e punës 2. Ngritja e kapaciteteve rreth politikave dhe praktikave të reja

2.1 Zhvillimi i grupeve lokale të barazisë gjinore të përbëra nga burrat dhe gratë

2.2 Organizimi i trajnimeve për përfshirjen gjinore dhe integrimin gjinor

2.3 Vizita studimore në vende të BE-së për të mësuar  nga praktikat më të mira të përfshirjes gjinore

Rezultatet e pritshme të Pakos së Punës 2 : Zhvillimi i kapacitetit lokal për politikat dhe praktikat e reja të bazuara në gjini

Rezultati i dytë është ndërtimi i kapaciteteve të palëve lokale me interes  (komunat, institucionet, OSHC-të) mbi politikat dhe praktikat e reja të bazuara në gjini, duke prezantuar trajnime specifike gjinore dhe vizita studimore në një vend të BE-së. Grupet lokale të barazisë gjinore do të marrin pjesë në komponentën e ndërtimit të kapaciteteve.

 

Pakoja e punës 3. Lobimi për barazinë gjinore

3.1 Hartimi i raporteve mbi politikat e përfshirjes gjinore në bazë të dispozitave të reja ligjore

3.2. Organizimi i punëtorive promovuese për mundësitë e reja të përfshirjes gjinore

Rezultatet e pritshme të Pakos së Punës 3 : Avokimi për barazinë gjinore përmes prezantimit të konceptit të përfshirjes gjinore

Rezultati i tretë do të jetë vazhdimi i ndërtimit të kapaciteteve për grupet lokale për barazi gjinore, si dhe promovimi i qasjes së barazisë gjinore në nivel lokal. Si rezultat, këto palë të interesuara do të jenë në gjendje të avokojnë për zbatimin e duhur të dispozitave të reja ligjore gjinore, duke organizuar punëtori publike, ku do të prezantohen mekanizmat e mundshëm për përmirësimin e politikave në nivel komunal.

 

Pakoja e punës 4. Ndërgjegjësimi për përfshirjen gjinore dhe integrimin gjinor

4.1 Identifikimi dhe  promovimin e grave të fuqizuara – shembull për t’u ndjekur

4.2 Dizajnin dhe lansimin reklamë e TV-ve për fuqizimin e grave

4.3. Organizimi i konferencës përmbyllëse

Rezultatet e pritshme të Pakos së Punës 4: : Rritja e ndërgjegjësimit mbi nevojën për përfshirjen gjinore dhe integrimin gjinor në Kosovë

Rezultati i fundit do të mbështesë të gjitha rezultatet e mëparshme si dhe do të rrisë ndërgjegjësimin e popullatës lokale për barazinë gjinore dhe përfshirjen gjinore.Aktivitetet përfundimtare të projektit përbëhen nga ngritja e vetëdijes për barazinë gjinore, jo vetëm të grave, por edhe të burrave. Këtu është parashikuar promovimi i rolit të fuqizuar të grave shembull për t’u ndjekur (si dhe reklama  e TV-së), që nga fillimi i Projektit.